Hey Lady Hey Superwash Merino and Nylon Blend DK Yarn - Prim
Hey Lady Hey Superwash Merino and Nylon Blend DK Yarn - Hey Cupcake
Hey Lady Hey Superwash Merino and Nylon Blend DK Yarn - Pleased as Punch
Hey Lady Hey Superwash Merino and Nylon Blend DK Yarn - Prim
Hey Lady Hey Superwash Merino and Nylon Blend DK Yarn - Hey Cupcake
Hey Lady Hey Superwash Merino and Nylon Blend DK Yarn - Pleased as Punch

Hey Lady Hey DK

Hey Lady Hey

$ 28.00

75% Superwash Merino / 25% Nylon
246yds / 100g
4-ply

6-7 sts per inch on US 5-7 (5.75-4.5mm) needles.